Monday, 08 August 2022

office

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • Category: office
 • Published: Tuesday, 26 January 2016 06:47
 • Written by Super User
 • Hits: 2848

นางสาววัลลภา  พร้อมพวก   ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

  หน่วยตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงาน ด้านการเงินและการบัญชี  ทุกสำนัก ทุกกอง ของเทศบาล และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ             

งานให้คำปรึกษา แนะนำชี้แนวทางแก้ไขให้แก่หน่วยรับตรวจ เพื่อป้องกันการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือ           ทรัพย์สินต่างๆ  ของเทศบาล และ.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

กองคลัง

 • Category: office
 • Published: Tuesday, 26 January 2016 06:44
 • Written by Super User
 • Hits: 5087


พร้อมบริการประชาชน

นางวลัยพร  รัตนะ   ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศิริพร  ราษฎร์อาศัย  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวเบญจมาศ  ทรัพย์มาก หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ-สอบถาม
จากซ้าย(ยืน) น.ส.นพรัตน์  ศิลป์วิทย์ พนักงานจ้าง  
  นางสาวปัทมา  บุญเทียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายรับ-รายจ่าย,การเงิน
  นางสาวภัสราภรณ์  หลงนิยม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รายรับ-รายจ่าย,การเงิน
  นางสาวศิริพร  ราษฎร์อาศัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง พัสดุ/จัดซื้อ จัดจ้าง
  นางสาวสมัญญา  สิริไสยาสน์ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ พัสดุ/จัดซื้อ จัดจ้าง
  นายเสกสรรค์  มิ่งมีชัย ผู้ช่วยนายช่างโยธา ระวางที่ดิน/แผนที่ภาษี
  นางสาวเบญจมาศ  ทรัพย์มาก หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ชำระภาษี
จากซ้าย(นั่ง) นางวลัยพร  รัตนะ ผู้อำนวยการกองคลัง  
  นางสาวสุกัญญา  นามไร่ เจ้าพนักงานธุรการ ชำระภาษี
  นางสาวสุธิดา  สามัคคี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายรับ-รายจ่าย, การเงิน
  นายกฤตภาส สกุลสุด พนักงานจ้าง ชำระค่าจัดเก็บขยะ
  นางสาวภาวิณี แสงระยับ พนักงานจ้าง  

กองคลัง มีหน้าที่ควบคุม  ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  การจ่ายเงิน รับเงิน  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา เกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  วัสดุ  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  งานฐานะการคลัง  การเงิน  การจัดทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานพัสดุ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดทำทะเบียนพัสดุ  การจำหน่ายพัสดุ  การรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  การวางแผนจัดเก็บรายได้  การชำระภาษีอากร การประเมินภาษีต่างๆ  งานผลประโยชน์และทะเบียนทรัพย์สิน  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

กองช่าง

 • Category: office
 • Published: Tuesday, 26 January 2016 06:41
 • Written by Super User
 • Hits: 18316

 

นายมณเฑียร  ดวงจิตต์เจริญ    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง งานที่ติดต่อ
จากซ้าย  นายวิโรจน์ พนมเพลิง พนักงานจ้าง  
  นายบุญเลิศ  มณีรัตน์ พนักงานจ้าง  
  นายสุขุม กิมทรง พนักงานจ้าง  
  นางสาวปัณณธร  พุ่มแก้ว ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอใบอนุญาตก่อสร้าง/รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  นายสุธี ศรีเมืองสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน ควบคุมงานก่อสร้าง/ประมาณการก่อสร้าง
  นายมณเฑียร  ดวงจิตต์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ออกแบบ/คำนวณโครงสร้าง
  นางสาวกรองทอง เขาจารี พนักงานจ้าง  
  นายปรเมศ  วีระพันธ์ พนักงานจ้าง  
  นายสันติ  พิมพ์ยาง พนักงานจ้าง  
  นายเมธ แสงฉวี พนักงานจ้าง  

.

 กองช่างมีหน้าที่ : ควบคุมดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพของวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ   การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ  กฏหมาย  งานสาธารณูปโภค   การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน เขื่อน ทางเท้า  การประมาณราคา  สวนสาธารณะ งานควบคุมดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  การดูแลรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่างๆ  งานประดับตกแต่งอาคารสถานที่  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา

 • Category: office
 • Published: Tuesday, 26 January 2016 06:43
 • Written by Super User
 • Hits: 5171

.

นายวิชัย ผลมาก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง งานที่ติดต่อ
  นางสาวพิราวรรณ เบี้ยประเสริฐ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาบายศรี
  นางติ๋ม  แสงนิลเกิด พนักงานจ้าง  
  นางสาวณัฐพร สัตยาพงษ์ พนักงานจ้าง  
  นายอิสสระพงษ์ เพิ่มพวก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
  นางสาวพัชร์นันทน์  บุญประเสริฐ ครู(ครู คศ.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯบ้านหนองบัว
  นายวิรัชย์กร ชูเชิดจรัสพัฒน์ ผู้ช่วยนักสันทนาการ   
  นางสาวเนตรพริ้มพราว แสงเพ็ชร์ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯบ้านหนองบัว
  นางภัสชญา  อนันตกฤษณ์ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯบ้านหนองบัว
  นางสาวหทัยชนก แสงสว่าง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาบายศรี
  นางสาวสุนันทา ชาญพนา พนักงานจ้าง  
  นางสาววารุณี บุญใบ พนักงานจ้าง  
  นายนิรุตน์ พลดงนอก พนักงานจ้าง  

.............กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษางานทดสอบ และประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริม ทำนุบำรุง  รักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

สำนักปลัด

 • Category: office
 • Published: Tuesday, 26 January 2016 06:40
 • Written by Super User
 • Hits: 6086

 

พร้อมบริการประชาชน ติดต่อ-สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอรับความช่วยเหลือ และบริการต่างๆ

                                             หัวหน้าสำนักปลัด

                                             หัวหน้าฝ่ายปกครอง

                 -                           หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ-สอบถาม
1.   หัวหน้าสำนักปลัด  
2. นางธัญพร พุฒชงค์ ข้อมูลองค์กร  
3. น.ส.ปวริศา ศรีวิมล งานทะเบียนราชฎร์  
4. น.ส.เกศกนก มะโนแป๊ก แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย,ไฟไหม้  
5. น.ส.สุพรรษา สีลางาม

งานประชาสัมพันธ์และการปฏิบัตงานใน

การให้บริการข้อมูลข่าวสารและ

ประจำศูนย์อำนวยความสะดวกของ ทต.เขาบายศรี

 
6. นายสุนทร พิกุลหอม งานกฎหมายและคดี  
7. นายอนุชา  ชาญพนา หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
8. นายณัฐพนธ์  ธรรมวงศ์ผล งานสาธารณภัยฯ  
9.

นายศุภกร พร้อมพวก

งานแผนพัฒนาเทศบาล  
10. นายชัยชิต พานทอง ข้อมูลองค์กร  
11. นายเหรียญทอง แจ่มจำรัส งานส่งเสริมการเกษตร  
12. น.ส.พิไลวรรณ จันทเพ็ชร์ สวัสดิการสังคม,เบี้ยยังชีพ  
13. นายเฉลิม พะนุแสง ดูแลสวนหย่อม ต้นไม้ สนามหญ้า และดูแลสภาพภูมิทัศน์  
14. น.ส.สิรยา กุลมาศ ทำความสะอาด สนง.  ทต.เขาบายศรี ม.10  
15. น.ส.ปภัชญา เกษรเพ็ชร งาน สปสช.  
16. นางสาวอิสรีย์ บุญเกื้อ งานสวัสดิการสังคม  
17. น.ส.จันทร์จิรา ตันไชย งานธุรการ  
 18. นายสุชิน ประสมสุข พนักงานจ้าง  
 19. นายสัมฤทธิ์  วิไชยราช พนักงานจ้าง  
 20. นายทรงพล เลกระโทก พนักงานจ้าง  
 21. นายแกละ จงดี พนักงานจ้าง  
 22. นายภานุวัฒต์ นาประโคน พนักงานจ้าง  
 23. นายห่อ  เขียวแก้ว พนักงานจ้าง  
 24. นายสมพงษ์ สูญญาจารย์ พนักงานจ้าง  
       
        
       
       
       
       
       

สำนักปลัด มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ ของส่วนราชการใดในเทศบาลตำบล โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณการจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา เทศบาลตำบลคณะกรรมการบริหารฯ งานพิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุมงานการข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานขออนุมัติ ดำเนินการตามข้อบังคับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของ เด็กและสตรี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในเทศบาลตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ของ เทศบาลตำบล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานดังต่อไปนี้

1.งานธุรการ
2.งานการเจ้าหน้าที่
3.งานนิติการ
4.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5.งานทะเบียนราษฎร
6.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.งานสวัสดิการสังคม
8.งานส่งเสริมการเกษตร
9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10.งานกิจการสภา
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ-สอบถาม
1 นายประกิต ทองนาท พนักงานดับเพลิง  
2 นายบุญธรรม  สีลางาม พนักงานดับเพลิง  
3 นายณัฐพนธ์  ธรรมวงศ์ผล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  
4 นายกิตติ  พลารักษ์ พนักงานจ้าง  
5 นายเจษฎา  หาญยิ่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
       

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 231 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1434643