Saturday, 18 September 2021

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์ 039-495026

  • Category: service
  • Published: Wednesday, 28 September 2011 15:30
  • Written by Super User
  • Hits: 2192

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คลิก!!!

 

 

 

 

 

 

ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเขาบายศรี

 

 

 

 

ลำดับ

รหัสข้อมูล

มาตรา

หัวเรื่อง

 

 รหัสแฟ้มที่ 

71001

 มาตรา

7(1)

 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 

รหัสแฟ้มที่

72001

มาตรา

7(2)

สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 

รหัสแฟ้มที่

73001

มาตรา

7(3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงาน

 

 รหัสแฟ้มที่ 

74001

 มาตรา

7(4)

 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้

เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

รหัสแฟ้มที่ 91001

มาตรา 9(1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

 

รหัสแฟ้มที่ 92001

มาตรา 9(2)

นโยบายในการดำเนินการของเทศบาล

 

รหัสแฟ้มที่ 92001

มาตรา 9(2)

การแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรีของนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเทศบาลตำบลเขาบายศรี

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

ประกาศเทศบาลตำบลเขาบายศรี เรื่อง กำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

แผนการจัดหาพัสดุ

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

แผนอัตรากำลังพนักงาน 4 ปี

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

ประกาศเทศบาลตำบลเขาบายศรี เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

ประกาศเทศบาลตำบลเขาบายศรี เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

 

รหัสแฟ้มที่ 94001

มาตรา 9(4)

คู่มือหรือคำสั่ง แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี

 

รหัสแฟ้มที่ 94001

มาตรา 9(4)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

 

รหัสแฟ้มที่ 94001

มาตรา 9(4)

แนวทางการลงโทษวินัย

 

รหัสแฟ้มที่ 94001

มาตรา 9(4)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535

 

รหัสแฟ้มที่ 94001

มาตรา 9(4)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

 

รหัสแฟ้มที่ 94001

มาตรา 9(4)

เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553

 

รหัสแฟ้มที่ 95001

มาตรา 9(5)

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาบายศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2553

 

 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาบายศรี เรื่อง กำหนดการลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2553

 

 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาบายศรี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553 

 

 

 

ฯลฯ

 

รหัสแฟ้มที่ 96001

มาตรา 9(6)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 

 

 

 - สัญญาต่างๆ

 

รหัสแฟ้มที่ 97001

มาตรา 9(7)

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐบาล

 

 

 

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาล

 

รหัสแฟ้มที่ 98001

มาตรา 9(8)

ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

 

 

 

 - ประกาศประกวดราคา,ประกาศสอบราคา

 

 

 

 - สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สบร.1)

 

 

 

 - รายงานเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 

 

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 183 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1355629