Thursday, 28 October 2021
Display # 
Title Hits
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 10
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 15
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 11
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาบายศรี เข้าร่วมโครงการพระราชดำริด้นสาธารณสุข กิจกรรม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 28
ประชาสัมพันธ์ทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติตำบลเขาบายศรี ครั้งที่ 12563 33
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสนับสนุนยกย่องบุคคลตัวแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 27
ประกาศเทศบาลตำบลเขาบายศรีแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 21
มอบหมายอำนาจของนายกเทศมันตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 15
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาบายศรี ประจำปีงบประมาณ 2563 14
แผนพนักงาน ปี 64 - 66 21
มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาลให้หัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน 24
ประชาสัาพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาบตำบลเขาบายศรี 39
ลงนามถวายพระพร 68
เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 28
รวมข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 42
เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๑๕๖๔ 44
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ 37
การประชุมสภาเทศตำบลเขาบายศรีครั้งแรก 56
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 69
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 604
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด 313
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัตราชการแทน 242
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลภายนอก/บุคคลต้นแบบ/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ผู้ทำคุณประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์หรือผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 296
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 203
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ เทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 190
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 239
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ,คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 240
เผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 231
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 227
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 206
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 202
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 206
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 202
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 198
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 221
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 188
ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 194
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน 197
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการให้บริการด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาบายศรี ประจำปีงลประมาณ ๒๕๖๑ 193
ลงเยี่ยมเด็กที่มีฐานะยากจน 207
ลงพื้นที่ข่วยเหลือผู้สูงอายุที่ที่ฐานะยากจน อยู่ในภาวะยากลำบาก 221
กฏหมายหน้ารู้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี 238
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 192
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 203
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 203
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 211
จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563 205
การดำเนินการแก้ไข้หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.๓๕) ประจำปี ๒๕๖๓ 199
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 204
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 224
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 209
ส่งเสริมวัฒนธรรม อังกะลุงพันปี่ และให้บริการ รวมทั้งมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 263
มาตรการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการไม่เรียกสำเนาบัตรประชาชน 239
เทศบาลตำบลเขาบายศรีผ่านการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 328
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาบายศรี 266
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 372
ประกาศการรับสมัครแข่งขันฟุตบอล 420
ประกาศเลื่อนกิจกรรมการจัดงานกีฬาฟุตบอลมวลชนเขาบายศรีคัพ2563 242
ประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 836
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว 1066
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมแรลลี่ เที่ยวเมืองจันท์ 755
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 577
ประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง 952
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 1440
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1227
ขอเชิญสมัครแข่งขันเปตองต้านยาเสพติดที่เทศบาลตำบลหนองคล้า 1466
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 3630
ประกาศแผนแม่บท ict 1498
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1423
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ 1085
ผลงานนวัตกรรม/จดหมายข่าว 1395
ศูนย์บริการงานทะเบียนราษฏร์เทศบาลตำบลเขาบายศรี 1312
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 1618
ประกาศประชุมสภา 2052
แผนอัตรากำลัง 1191
งานตรวจสอบภายใน 1324
รับสมัครพนักงาน 1681
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2451
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 1878
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1204
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1909
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2900
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 1836
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาบายศรี 2850
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 1911

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 19 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1375261