Friday, 30 July 2021
Display # 
Title Hits
เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 0
รวมข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13
เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๑๕๖๔ 18
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ 9
การประชุมสภาเทศตำบลเขาบายศรีครั้งแรก 32
ศูนย์ข้อมสูลข่าวสาร 35
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 325
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด 234
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัตราชการแทน 212
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลภายนอก/บุคคลต้นแบบ/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ผู้ทำคุณประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์หรือผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 196
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 179
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ เทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 166
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 204
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ,คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 199
เผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 198
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 192
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 178
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 174
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 179
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 177
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 174
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 195
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 164
ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 173
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน 172
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการให้บริการด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาบายศรี ประจำปีงลประมาณ ๒๕๖๑ 164
ลงเยี่ยมเด็กที่มีฐานะยากจน 173
ลงพื้นที่ข่วยเหลือผู้สูงอายุที่ที่ฐานะยากจน อยู่ในภาวะยากลำบาก 189
กฏหมายหน้ารู้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี 194
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 172
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 178
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 179
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 185
จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563 180
การดำเนินการแก้ไข้หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.๓๕) ประจำปี ๒๕๖๓ 173
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 175
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 186
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 181
ส่งเสริมวัฒนธรรม อังกะลุงพันปี่ และให้บริการ รวมทั้งมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 224
มาตรการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการไม่เรียกสำเนาบัตรประชาชน 215
เทศบาลตำบลเขาบายศรีผ่านการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 301
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาบายศรี 245
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 327
ประกาศการรับสมัครแข่งขันฟุตบอล 392
ประกาศเลื่อนกิจกรรมการจัดงานกีฬาฟุตบอลมวลชนเขาบายศรีคัพ2563 218
ประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 787
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว 999
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมแรลลี่ เที่ยวเมืองจันท์ 721
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 533
ประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง 926
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 1373
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1166
ขอเชิญสมัครแข่งขันเปตองต้านยาเสพติดที่เทศบาลตำบลหนองคล้า 1432
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 3544
ประกาศแผนแม่บท ict 1458
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1394
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ 1062
ผลงานนวัตกรรม/จดหมายข่าว 1371
ศูนย์บริการงานทะเบียนราษฏร์เทศบาลตำบลเขาบายศรี 1288
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 1589
ประกาศประชุมสภา 1934
แผนอัตรากำลัง 1163
งานตรวจสอบภายใน 1293
รับสมัครพนักงาน 1658
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2404
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 1845
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1145
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1851
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2824
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 1800
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาบายศรี 2739
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 1859

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 149 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1331250