Saturday, 08 May 2021
Display # 
Title Hits
การประชุมสภาเทศตำบลเขาบายศรีครั้งแรก 4
ศูนย์ข้อมสูลข่าวสาร 14
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 280
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด 208
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัตราชการแทน 179
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลภายนอก/บุคคลต้นแบบ/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ผู้ทำคุณประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์หรือผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 169
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 163
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ เทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 153
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 187
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ,คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 175
เผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 180
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 166
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 165
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 162
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 167
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 165
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 159
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 174
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 151
ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 161
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน 158
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการให้บริการด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาบายศรี ประจำปีงลประมาณ ๒๕๖๑ 150
ลงเยี่ยมเด็กที่มีฐานะยากจน 161
ลงพื้นที่ข่วยเหลือผู้สูงอายุที่ที่ฐานะยากจน อยู่ในภาวะยากลำบาก 173
กฏหมายหน้ารู้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี 164
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 156
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 165
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 164
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 172
จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563 161
การดำเนินการแก้ไข้หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.๓๕) ประจำปี ๒๕๖๓ 165
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 158
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 162
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 168
ส่งเสริมวัฒนธรรม อังกะลุงพันปี่ และให้บริการ รวมทั้งมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 200
มาตรการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการไม่เรียกสำเนาบัตรประชาชน 201
เทศบาลตำบลเขาบายศรีผ่านการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 287
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาบายศรี 234
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 306
ประกาศการรับสมัครแข่งขันฟุตบอล 377
ประกาศเลื่อนกิจกรรมการจัดงานกีฬาฟุตบอลมวลชนเขาบายศรีคัพ2563 193
ประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 756
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว 964
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมแรลลี่ เที่ยวเมืองจันท์ 705
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 506
ประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง 912
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 1328
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1144
ขอเชิญสมัครแข่งขันเปตองต้านยาเสพติดที่เทศบาลตำบลหนองคล้า 1418
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 3487
ประกาศแผนแม่บท ict 1435
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1377
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ 1048
ผลงานนวัตกรรม/จดหมายข่าว 1358
ศูนย์บริการงานทะเบียนราษฏร์เทศบาลตำบลเขาบายศรี 1278
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 1574
ประกาศประชุมสภา 1856
แผนอัตรากำลัง 1151
งานตรวจสอบภายใน 1280
รับสมัครพนักงาน 1642
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2380
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 1823
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1107
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1829
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2783
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 1777
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาบายศรี 2651
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 1728

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 131 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1318589