แผนปฏิบัติราชการ/แผนพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาบายศรี

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยว